e magazine
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

14/10/2020 00:01

Trong thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 có phần đóng góp hết sức quan trọng của công tác thông tin, tuyên truyền: kịp thời thông tin, tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp, tường thuật trực tuyến trên internet. Là cầu nối truyền tải những thông tin, diễn biến Đại hội đến với toàn thể đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

Đài PT-TH Thái Nguyên huy động lực lượng hùng hậu, tinh nhuệ nhất, bằng tất cả các máy móc, phương tiện kỹ thuật và công nghệ hiện có, tiên tiến, hiện đại. Các buổi truyền hình, phát thanh trực tiếp, tường thuật trực tuyến qua internet đảm bảo truyền tải thông tin nhanh chóng, kịp thời. Góp phần vào thành công công tác tuyên truyền về Đại hội

Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên
Công tác tuyên truyền góp phần quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên