Xây dựng xã hội học tập trong điều kiện chuyển đổi số
Nhiều tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng được xã hội học tập được khen thưởng.

Sau 8 năm triển khai, Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” đã hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ và đạt được một số kết quả quan trọng. Trong đó, kết quả nổi bật nhất là phát triển xã hội học tập ở Việt Nam trở thành một sự nghiệp giáo dục, được đông đảo Bộ, Ban, Ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội từ Trung ương tới địa phương tham gia. Học tập suốt đời được đông đảo tầng lớp nhân dân nhận thức là giải pháp hữu hiệu để có năng lực sống và làm việc trong quốc gia đang từng bước tiếp cận với cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thích ứng với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia. Qua thực hiện Đề án, đến nay, tỷ lệ người biết chữ độ tuổi từ 15-60 trên cả nước là: 97,85%; của tỉnh Thái Nguyên là 99,8%; 100% (63/63) tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2. Mô hình xã hội học tập trên địa bàn hành chính cấp xã đã được định hình và đang trên đà phát triển. Các mô hình học tập của người dân ở cấp xã (gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng thôn bản/tổ dân phố học tập… đang phát triển mạnh. Cộng đồng học tập cấp xã đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành. Rất nhiều mô hình học nghề, học chuyên môn nghiệp vụ đã được các tổ chức chính trị xã hội sáng tạo nên thành mô hình học tập đa dạng, cơ động và linh hoạt. Nhiều doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học đã mở ra các khoá học, lớp học cho người lớn, đặc biệt là khoá học trực tuyến… để phát triển xã hội học tập suốt đời.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, tỉnh đã hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục THCS từ năm 2004; Phần lớn cán bộ, công chức, viên chức các cấp đề có trình độ ngoại ngữ, tin học theo chuẩn chức danh nghề nghiệp; toàn tỉnh đã công nhận được 70% số gia dình đạt “Gia đình học tập”, 67% số dòng họ đạt “Dòng họ học tập” và 75% số cộng đồng đạt “Cộng đồng học tập” (Các mô hình trên đến đầu năm 2020 đều đã vượt chỉ tiêu của tỉnh đề ra).

Từ ý kiến của đại biểu, hội thảo thống nhất một trong những mục tiêu quan trọng mà Đề án của giai đoạn 2021-2030 cần hướng tới là xây dựng xã hội học tập trong điều kiện chuyển đổi số. Ở xã hội học tập đó, mỗi người dân sẽ là một công dân học tập, công dân toàn cầu. Kế thừa những thành quả đạt được của giai đoạn trước, Việt Nam sẽ học hỏi thêm kinh nghiệm của thế giới trong xây dựng mạng lưới “thành phố học tập toàn cầu”, xây dựng khung năng lực số, hướng tới một xã hội học tập trong điều kiện chuyển đổi số, hội nhập toàn cầu.

Để xây dựng được xã hội học tập, cần có sự vào cuộc đồng bộ, sát sao, phối hợp chặt chẽ của các Bộ ngành, địa phương, tổ chức kinh tế/xã hội và cả hệ thống chính trị. Từng người dân và mỗi cá nhân trong hệ thống chính trị cũng cần nhận thức rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong xây dựng và phát triển xã hội học tập. Đích đến cuối cùng của xã hội học tập ấy là tạo công bằng, xoá rào cản và mở rộng cơ hội để mọi người dân được tiếp cận giáo dục và học tập suốt đời.