Xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Hội thảo khoa học “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”.

Có 8 tham luận trình bày tại hội thảo với các nội dung như: công tác lựa chọn, sàng lọc cán bộ - nhân tố góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, tài theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự phê bình và phê bình - nguyên tắc, quy luật của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh; giảng viên Trường Chính trị tỉnh học và làm theo Bác trong công tác đào tạo, bồi dưỡng. Từ việc đánh giá kết quả việc học và làm theo Bác thời gian qua, các ý kiến cũng đề ra các giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng và Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.