Xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV - đã psts 21.6
Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, trong cuộc bầu cử vừa qua, trên cơ sở 105 ứng cử viên được giới thiệu bầu ở 27 đơn vị bầu cử, tương ứng với 1.439 khu vực bỏ phiếu, cử tri trên địa bàn tỉnh đã bỏ phiếu bầu ra 66 đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ phiếu hợp lệ đạt trên 98,7%.

Kết quả bầu cử đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần theo dự kiến, phản ánh được tính đại diện rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; tỷ lệ đại biểu là nữ chiếm trên 28%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm trên 16%; số đại biểu tái cử chiếm gần 44%, chất lượng đại biểu được nâng lên so với nhiệm kỳ trước. Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 66 đại biểu./.