e magazine
Xã luận: Tinh thần Quốc khánh và ý chí Thái Nguyên

02/09/2023 22:39

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng; năm bản lề, năm tạo đà để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.
Xã luận: Tinh thần Quốc khánh và ý chí Thái Nguyên