Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ
Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Thái Nguyên

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng, cải tiến cách thức làm việc theo hướng chuyên nghiệp hơn, thúc đẩy tư duy sáng tạo, ý chí không ngừng phấn đấu, tăng khả năng dự báo tình hình và tham mưu kịp thời đối với những vấn đề phát sinh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kết hợp phương thức làm việc tập trung với làm việc trực tuyến… là những hoạt động nổi bật Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tổ chức thực hiện hiệu quả trong năm 2021 vừa qua. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua được Văn phòng phát động và thực hiện đã đem lại nhiều kết quả quan trọng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trong năm 2022, tập thể cán bộ công chức Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tham gia các kỳ họp, nghiên cứu, tham gia góp ý xây dựng luật, pháp lệnh, các nghị quyết, báo cáo của Quốc hội, Chính phủ và các nội dung quan trọng trình Quốc hội; nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các kỳ họp của HĐND tỉnh, các chương trình công tác, các cuộc khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh; Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trong công tác phục vụ, sớm xây dựng Văn phòng điện tử để đáp ứng yêu cầu công việc và phù hợp với xu thế; mỗi đơn vị, cá nhân cần xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của năm để làm cơ sở cho công tác đánh giá, thi đua.