Phát huy vai trò của văn hóa văn nghệ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Lớp lớp các thế hệ văn nghệ sĩ, trí thức bằng các tác phẩm của mình, họ đã tích cực phản ánh sinh động thực tiễn cuộc sống.

Nếu như văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là sức mạnh nội sinh của đất nước, thì văn học nghệ thuật chính là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân - thiện - mỹ của con người, là một trong những nguồn lực to lớn, trực tiếp góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Nhận thức sâu sắc điều đó, trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm phát triển văn hóa nói chung, văn hóa văn nghệ nói riêng. Thực tiễn cho thấy, từ ánh sáng soi đường của Đề cương Văn hóa năm 1943, lớp lớp các thế hệ văn nghệ sĩ, trí thức bằng các tác phẩm của mình, họ đã tích cực phản ánh sinh động thực tiễn cuộc sống, tham gia vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc; đồng thời, phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào cách mạng của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Ông Trần Văn Thép, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên cho hay: "Các sáng tác của văn nghệ sĩ mang đến sự lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, từng bước thấm sâu vào trong đời sống, trong tư tưởng của người dân".

PGS.TS Nguyễn Thị Vân Trung, Chi hội trưởng Chi hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Có thể nói, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về văn hóa nghệ thuật, Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số nói chung và các văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số nói riêng của tỉnh Thái Nguyên rất tích cực và say mê sáng tạo, khao khát được góp tiếng nói của mình vào đời sống văn hóa, văn học nghệ thuật của tỉnh nhà".

Phát huy vai trò của văn hóa văn nghệ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Văn nghệ sĩ mang trên mình trọng trách lớn lao, thông qua hoạt động văn hóa – văn nghệ, họ cất lên tiếng nói của nhân dân, của thời đại mình, hướng tới những giá trị thẩm mỹ và nhân văn cao đẹp.

Không chỉ giữ vai trò quan trọng trong xây dựng nền văn hóa mới, đội ngũ văn nghệ sĩ còn góp phần đắc lực trong đấu tranh vạch trần những tư tưởng, quan điểm sai trái, những thói hư, tật xấu trong xã hội, đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bởi lẽ, ngoài chức năng giáo dục, thẩm mỹ, giải trí... văn hóa văn nghệ có thể chuyển tải hệ tư tưởng của Đảng đến quần chúng một cách nhẹ nhàng, lôi cuốn, hấp dẫn.

Bằng tài năng và sự sáng tạo của mình, văn nghệ sĩ, trí thức có thể làm nổi bật những vấn đề của thời đại, làm lóe sáng những khát vọng lớn lao, gợi mở, vạch đường, thôi thúc con người vươn tới lý tưởng cao đẹp, từ đó góp phần thúc đẩy, cổ vũ phong trào của quần chúng thành hành động cách mạng cụ thể.

Ông Trần Văn Thép, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Thái Nguyên chia sẻ: "Văn nghệ sĩ vẫn cứ âm thầm lặng lẽ sáng tạo ra những đứa con tinh thần của mình với hai khía cạnh là giới thiệu cái đẹp và đấu tranh, phê phán cái xấu. Văn nghệ sĩ thông qua những tác phẩm của mình đã góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng rất tích cực".

Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên cho hay: "Nếu có những điều kiện thuận lợi thì việc tạo cảm hứng, tiếp nhận và lan tỏa các giá trị sáng tạo của văn nghệ sĩ sẽ tốt hơn. Thách thức chưa hẳn đến từ phía xã hội mà đến từ bản thân mỗi văn nghệ sĩ, bởi vì nhu cầu của công chúng ngày càng cao, sự phát triển của khoa học công nghệ ngày càng mạnh mẽ, đó là những thách thức để văn nghệ sĩ phải làm giàu mình lên, sáng tạo những tác phẩm mới với những giá trị tư tưởng nghệ thuật cao".

Trong sự nghiệp đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện để văn nghệ sĩ sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng. Nhờ đó, sau hơn 35 năm đổi mới đã có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật phản ánh được những thành quả lớn lao của sự nghiệp đổi mới cùng những băn khoăn, trăn trở, lo âu trước những vấn đề của thời cuộc. Mới nhất, trong đại dịch COVID-19, văn hóa văn nghệ đã thể hiện vai trò của mình qua những bài hát, tranh cổ động, phim ảnh... có tác dụng cổ vũ lớn lao, giúp nhân dân cả nước lạc quan, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của công cuộc phòng, chống dịch bệnh, khơi dậy tinh thần xả thân vì cộng đồng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn.

Trong giai đoạn hiện nay, với sự hỗ trợ của các phương tiện truyền thông hiện đại và mạng xã hội, văn hóa văn nghệ càng có sức lan tỏa rộng rãi, tác động mạnh mẽ đến việc củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào hành động cách mạng của quần chúng trong sự nghiệp xây dựng và đổi mới đất nước./.