UBND tỉnh họp phiên thường kỳ thứ 12, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Phiên họp toàn thể lần thứ 12 của UBND tỉnh.

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, trong tháng 7, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển: Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tháng 7 tăng 9,6% so với tháng trước, tăng 15% so với cùng kỳ; tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa đạt 2,51 tỷ USD và tính chung 7 tháng đạt 19,3 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các chỉ tiêu đều cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ đề ra. Trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội cũng đạt được những kết quả khả quan. Tại phiên họp, UBND tỉnh đã thảo luận, cho ý kiến vào 12 nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết trình xin ý kiến Tỉnh ủy và trình HĐND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, kết quả đạt được là khả quan, nhưng vẫn tiềm ẩn những vấn đề cần được tiếp tục nhìn nhận thấu đáo, có giải pháp cụ thể, do kinh tế xã hội vẫn đạt dưới 8% tính bình quân 2 năm 2021-2022, nên tận dụng mọi cơ hội để phấn đấu hoàn thành mục tiêu của cả nhiệm kì mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Riêng đối với thực hiện Đề án 06, Thái Nguyên là một trong những địa phương được Thủ tướng Chính phủ chọn làm điểm, vì vậy nhiệm vụ đặt ra với Thái Nguyên là phải thực hiện các chỉ tiêu tốt nhất cả nước. Phấn đấu hoàn thành, làm sạch và đẩy dữ liệu dân cư quốc gia, mốc hộ tịch trước ngày 30/10/2022. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng KHCN vào giải quyết công việc, thủ tục hành chính nâng cao thứ bậc xếp hạng của Thái Nguyên so với các tỉnh, thành trong cả nước./.