Tuổi trẻ Thái Nguyên ra quân tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số
Thanh niên đi đầu trong các hoạt động chuyển đổi số.

Với tầm nhìn xây dựng tỉnh Thái Nguyên trở thành Trung tâm chuyển đổi số của khu vực và quốc gia, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện 4 nội dung chính: Thanh niên Thái Nguyên tiên phong, tập trung nguồn lực, nâng cao nhận thức, lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân về chương trình “Chuyển đổi số” của tỉnh Thái Nguyên và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 giải quyết thủ tục hành chính.

Thanh niên đi đầu trong việc phối hợp với Viettel Thái Nguyên triển khai ứng dụng phần mềm công dân số (C-Thai Nguyen); triển khai và lan tỏa đến người dân sử dụng dịch vụ thu phí không dừng Epass; đồng thời, là lực lượng tiên phong sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử./.