[Trực tuyến] Thông qua dự thảo Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khoá XIV
Tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 2 Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khoá XIV.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh Khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

[Trực tuyến] Thông qua Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khoá XIV
Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Thư ký kỳ họp trình bày nội dung các dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Thư ký Kỳ họp đã trình bày 6 dự thảo Nghị quyết đã được Kỳ họp thông qua: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Nghị quyết thông qua kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019 - 2021; Nghị quyết về thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ nhất trí cao.

Dự thảo Nghị quyết thông qua kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2019 - 2021 nêu rõ: Trong giai đoạn 2019 - 2021, với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh ngày càng đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được chú trọng, chất lượng quy hoạch từng bước được nâng lên. Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính được quan tâm. Việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo trình tự, thủ tục, góp phần sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả. Công tác quản lý tài chính về đất đai, xác định giá đất được quan tâm thực hiện công khai, minh bạch theo đúng quy trình, quy định. Việc đo đạc, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đại được thực hiện tích cực công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến đất đai được tăng cường, đã góp phần giảm tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất. Ý thức chấp hành phát luật đất đai của tổ chức và cá nhân được cải thiện. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Giai đoạn trước năm 2020, chất lượng công tác lập, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa cao, chưa tính toán kỹ những phát sinh về nhu cầu sử dụng đất cấp huyện nên phải bổ sung, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất nhiều lần. Số lượng dự án được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa được thực hiện còn nhiều. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp xã chưa cao. Một số địa phương ban hành quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án có quy mô sử dụng đất lớn hơn diện tích đã được HĐND tỉnh thông qua.

[Trực tuyến] Thông qua Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khoá XIV
Các đồng chí đại biểu nhất trí cao thông qua các dự thảo Nghị quyết.
[Trực tuyến] Thông qua Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khoá XIV
đồng chí Lê Thị Thu An, Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết.

Tiếp theo, đồng chí Lê Thị Thu An, Thư ký Kỳ họp trình bày 5 dự thảo Nghị quyết: Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ bảy và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Nguyên thời kỳ ổn định ngân sách 2022 - 2025; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Thái Nguyên năm 2022; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị quyết quyết định tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trong nội dung dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và mức chỉ hỗ trợ người dân vùng đồng bảo dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nêu rõ: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có tổng số 5.705 người mù chữ (từ 15 tuổi đến 60 tuổi), trong đó qua rà soát số người mù chữ thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu của Thủ tướng Chính phủ dự kiến là: 5.698 người. Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, phạm vi ngân sách nhà nước được giao, việc trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" và mức chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bản tỉnh Thái Nguyên là cần thiết và đúng thẩm quyền theo quy định. Dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và mức chỉ hỗ trợ người dân vùng đồng bảo dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đối tượng áp dụng là các cơ sở giáo dục và các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ quản lý, sử dụng kinh phí và tổ chức thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030"; Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bản tỉnh Thái Nguyên tham gia học xoá mù chữ theo quy định. Đối với nội dung chỉ hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ: Kinh phí Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 - 2025, vốn đối ứng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định. Đối với các nội dung chỉ còn lại sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục theo phân cấp ngân sách Nhà nước hiện hành đảm bảo yêu cầu về tính hợp pháp, tuân thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự thủ tục và các văn bản quy phạm pháp luật.

[Trực tuyến] Thông qua Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khoá XIV
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các Nghị quyết
[Trực tuyến] Thông qua Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khoá XIV
Đồng chí Đoàn Bách Thảo, Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo Nghị quyết tại Kỳ họp.

Tiếp tục chương trình làm việc, đồng chí Đoàn Bách Thảo, Thư ký Kỳ họp trình bày 6 dự thảo Nghị quyết: Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và mức chi hỗ trợ người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia học xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và học sinh năng khiếu thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tiếp theo chương trình, đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Thư ký Kỳ họp trình bày 5 dự thảo Nghị quyết: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách tỉnh Thái Nguyên từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông và một số nội dung chi, mức chi đặc thù phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết ban hành Quy định phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính; bổ sung mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang và Vĩnh Phúc.

[Trực tuyến] Thông qua dự thảo Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khoá XIV
Đại biểu tham dự Kỳ họp.

5 dự thảo Nghị quyết tiếp theo trong chương trình được đồng chí Đoàn Bách Thảo, Thư ký kỳ họp trình bày: Nghị quyết việc bãi bỏ chủ trương đầu tư Dự án xây dựng nền tảng tích hợp dữ liệu, điều hành tập trung và phát triển các hệ thống chuyên ngành y tế tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn và giảm tổng kinh phí thực hiện Đề án phát triển công nghệ thông tin y tế thông minh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Con, phường Châu Sơn, thành phố Sông Công; Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công ngân sách địa phương năm 2022 tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết về giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2023 của tỉnh Thái Nguyên.

Phần cuối phần thảo luận và thông qua các nghị quyết, đồng chí Lê Thị Thu An, Thư ký Kỳ họp trình bày 5 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2021; Nghị quyết về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên năm 2023; Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết thông qua danh mục và điều chỉnh danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

[Trực tuyến] Thông qua dự thảo Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khoá XIV
Đồng chí Mai Thị Thuý Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp.

Trong quá trình diễn ra Kỳ họp có 2 công dân là bà Hoàng Thị Dung ở TP Thái Nguyên và bà Lâm Thị Đào ở huyện Đại Từ có gửi đơn kiến nghị đến Kỳ họp. Đơn của các công dân đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét và trả lời theo đúng quy định trước đó, tuy nhiên các công dân không đồng ý và tiếp tục gửi đơn đến Kỳ họp, Thường trực HĐND sẽ tổng hợp, phân loại, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung xem xét, thảo luận thống nhất thông qua 31 nghị quyết, trong đó có 07 nghị quyết thường kỳ; 01 nghị quyết về công tác cán bộ và 23 nghị quyết chuyên đề. Các nghị quyết được thông qua có ý nghĩa rất quan trọng, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để UBND tỉnh, các cấp, các ngành chủ động huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2023 và những năm tiếp theo.

[Trực tuyến] Thông qua dự thảo Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ Mười - HĐND tỉnh khoá XIV
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; tập trung rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, cụ thể, phù hợp với điều kiện của tỉnh để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đồng thời, định kỳ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện và kịp thời đề xuất với cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho các chương trình, đề án, dự án có tính khả thi cao, có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả lớn làm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, văn hóa, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số, xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh mới.

Hai là, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc những kiến nghị đã được chỉ ra trong báo cáo kết quả giám sát về công tác quản lý nhà nước về đất đai giai đoạn 2019 - 2021; tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị được chất vấn và giải trình tại kỳ họp thực hiện đầy đủ các cam kết tại phiên giải trình và chất vấn.

Ba là, tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; quan tâm chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe Nhân dân; đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn giá, phục vụ các hoạt động của Nhân dân đón Tết “Quý Mão” cổ truyền của dân tộc. Đồng thời thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trong đó cần đặc biệt chú trọng và quan tâm đến các đối tượng chính sách, đồng bào ở vùng dân tộc thiểu số.

Bốn là, đề nghị Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết, kết luận, kiến nghị giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh và các ý kiến cam kết của các cơ quan quản lý nhà nước và người đứng đầu các sở, ban, ngành qua phiên giải trình và chất vấn để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023, trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt cuộc giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh và việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu.

Năm là, ngay sau Kỳ họp, đề nghị các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, để các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp, báo cáo kết quả hoạt động; thông tin, tuyên truyền về nội dung các nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Đồng thời, đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, Nhân dân, lắng nghe và phản ánh trung thực ý kiến của cử tri; tích cực giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, khiếu nại, tố cáo của công dân; vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.