Triển lãm “Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên - Những chặng đường lịch sử”, được trưng bày gồm 3 phần: Sự ra đời của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên; Sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975); Sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước (từ năm 1975 đến nay). Triển lãm đã khái quát chặng đường lịch sử của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, từ sự ra đời của tổ chức cơ sở Đảng đầu tiên tại xã La Bằng, huyện Đại Từ cho đến những thành tựu trong giai đoạn hiện nay.

Không chỉ giới thiệu khái quát quá trình xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, trên 150 hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu còn thể hiện tinh thần đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ; những thành tựu nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được trưng bày tại triển lãm.

Triển lãm là hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào về quê hương Thái Nguyên, phát huy sức mạnh truyền thống cách mạng trong công cuộc đổi mới và hội nhập hiện nay. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 5/2/2020./.