Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên
Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên
Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên
Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên
Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên
Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên
Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên
Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên