Triển khai, quán triệt các Nghị quyết của Đảng
Tỉnh Đoàn ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viettel Thái Nguyên với nhiều nội dung phục vụ quá trình chuyển đổi số tại đơn vị.

Tại hội nghị, hơn 4.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại 145 điểm cầu trên toàn tỉnh đã được đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, triển khai, quán triệt Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời, Thái Nguyên cũng là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề về Chương trình chuyển đổi số.

Trên cơ sở các nội dung được quán triệt, triển khai tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ sở đoàn trong toàn tỉnh sớm xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của từng đơn vị; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Ngay sau hội nghị, Tỉnh Đoàn đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Viettel Thái Nguyên với nhiều nội dung phục vụ quá trình chuyển đổi số tại đơn vị./.