Triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2022
Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Năm 2021, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc được giao. Trong đó nổi bật là triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; Tham mưu công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp; Tham mưu đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mức độ cao hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn. Việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm gắn với nâng cao chất lượng, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đối với tỉnh Thái Nguyên, năm 2021, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, đáp ứng yêu cầu tiến độ và chất lượn. Trong đó, nổi bật là đã tham mưu cho cấp ủy tham gia ý kiến các nghị quyết, quy định, quy chế quan trọng của Trung ương bảo đảm chất lượng và tiến độ thời gian theo yêu cầu; tập trung phối hợp tham mưu công tác nhân sự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bảo đảm đúng quy trình, quy định; Kịp thời tham mưu kiện toàn bố trí, sắp xếp cán bộ và thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ; thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác tổ chức xây dựng Đảng kịp thời, hiệu quả, chất lượng… Đồng thời, thường xuyên đôn đốc công tác kết nạp đảng viên mới. Riêng trong năm 2021, toàn Đảng bộ kết nạp được trên 2.300 đảng viên, nâng tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh lên gần 96.000 đảng viên.

Năm 2022, ngành tổ chức xây dựng Đảng cả nước quyết tâm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời phối hợp công tác trong và ngoài Ngành ngày càng nền nếp, chặt chẽ, hiệu quả; phấn đấu xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.