Triển khai công tác chuẩn bị bầu cử HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Sở Nội vụ đã trình bày dự thảo Đề án dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, có dự kiến số lượng đại biểu được bầu, số lượng thuộc các cơ quan cấp tỉnh và ở địa phương; dự kiến số lượng người được giới thiệu ứng cử thuộc các cơ quan cấp tỉnh và ở địa phương.

Theo quy định, so với nhiệm kỳ 2016-2021, số đại biểu HĐND tỉnh được bầu trong nhiệm kỳ mới sẽ giảm.

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, đề xuất về một số nội dung có liên quan, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tất cả các nội dung thuộc Đề án phải đảm bảo tuân thủ theo Nghị quyết số 1187 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV ngày 11/1/2021; Giao Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu các văn bản và có công văn gửi Bộ Nội vụ xin ý kiến về một số nội dung chưa rõ. Đồng thời, thống kê, lập biểu chi tiết các thông tin cần thiết đối với từng đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, đủ điều kiện để tham gia giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND khóa XIV; phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh rà soát hoàn chỉnh dự thảo Đề án, để Thường trực HĐND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.