Triển khai Chương trình xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Tính đến giữa năm 2022, cả nước đã có trên 5.800 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 254 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới. Tại Thái Nguyên, toàn tỉnh hiện có 109/137 xã đã có quyết định công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 11 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 63 xóm đạt xóm NTM kiểu mẫu; 3 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Giai đoạn 2021-2025 cả nước phấn đấu có ít nhất 80% số xã đạt chuẩn; 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và không còn xã dưới 15 tiêu chí, thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; tỉnh Thái Nguyên phấn đấu có 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM là Phú Bình năm 2022 và Định Hóa năm 2023.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhấn mạnh, các tỉnh, thành phố cần triển khai hiệu quả chương trình, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư; phát huy vai trò chủ thể xây dựng NTM là người dân nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân nông thôn, xây dựng nông thôn trở thành miền quê đáng sống.