Trao đổi kinh nghiệm cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư
Tỉnh Khánh Hòa trao đổi kinh nghiệm về công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với tỉnh Thái Nguyên

Các nội dung trao đổi liên quan đến tình hình thực hiện cải cách hành chính, các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đổi mới cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông và dịch vụ công trực tuyến. Đoàn công tác của tỉnh Khánh Hòa cũng đặc biệt quan tâm một số nội dung đã triển khai và đạt hiệu quả trong thực tiễn của tỉnh Thái Nguyên như hệ thống phản ánh hiện trường và công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân trên ứng dụng Công dân số Thái Nguyên; giải pháp quản lý tạo lập cơ chế chính sách hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp; việc áp dụng chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của cơ quan hành chính các cấp; kinh nghiệm triển khai Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030...

Các nội dung được trao đổi, chia sẻ giúp 2 tỉnh thực hiện tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ cải cách hành chính cũng như cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tiếp tục phát huy hơn nữa mối quan hệ gắn bó giữa 2 tỉnh Thái Nguyên và Khánh Hòa.