tp thai nguyen trien khai cong tac to chuc phuc vu dai hoi dai bieu dang bo tp lan thu xviii
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo về các nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền trực quan, tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII. Theo đó, Thường trực Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành ủy khẩn trương tham mưu hướng dẫn việc treo cờ Tổ quốc, cờ đuôi nheo tại các cơ quan, đơn vị, hộ gia đình trên địa bàn đảm bảo đúng hướng dẫn và quy định trong 2 ngày Quốc tang cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; giao các đơn vị chức năng chuẩn bị tốt nhân lực, các trang thiết bị cần thiết để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng và triển khai tốt phương án đảm bảo an ninh trật tự tại đại hội. Ngoài ra, Thường trực Thành ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ giúp việc xây dựng phương án phục vụ công tác bầu cử tại đại hội./.