TP Thái Nguyên: Kiểm điểm tiến độ thu tiền sử dụng đất năm 2021
TP Thái Nguyên quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2021

Năm 2021, thành phố Thái Nguyên được tỉnh giao chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất trên 1.400 tỷ đồng. Trong 2 tháng đầu năm, thành phố đã thu được trên 300 tỷ đồng tiền sử dụng đất.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này, UBND TP Thái Nguyên đã dự kiến tập trung vào các nguồn thu như: Đấu giá, thu tiền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất do chuyển mục đích sử dụng đất; thu tiền sử dụng đất tái định cư; thu tiền sử dụng đất với các khách hàng đã trúng đấu giá quyền đất nhưng chưa nộp, chậm nộp tại các dự án trên địa bàn.

Để thực hiện hiệu quả công tác thu tiền sử dụng đất năm 2021, lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị chức năng thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh đẩy nhanh tiến độ trình thẩm định giá, trình phê duyệt giá đất đối với các quỹ đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng tại các khu dân cư để tổ chức đấu giá theo đúng quy định của pháp luật đất; tăng cường đôn đốc các khách hàng đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện nộp tiền sử dụng đất.

Với các nhóm giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt này, thành phố Thái Nguyên quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất năm 2021./.