Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, đi vào chiều sâu, phát huy sức mạnh tổng hợp, kết hợp giữa phòng ngừa với phát hiện, xử lý, giữa phòng, chống tham nhũng với xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước tiến mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, rõ rệt, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và nhân dân, để lại dấu ấn tốt, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận. Qua đó, tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm, góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2013-2020, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131.000 đảng viên, trong đó có nhiều cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Qua công tác thanh tra, kiểm toán, các cơ quan đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 700.000 tỷ đồng, hơn 20.000ha đất…; các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ, kinh tế, trong đó có 1.900 vụ tham nhũng, với gần 4.400 bị can.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyền truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được tăng cường và có nhiều đổi mới; sự giám sát của các cơ quan dân cử, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân và báo chí, truyền thông trong phòng, chống tham nhũng cũng được phát huy tốt hơn. Kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng thời gian qua đã khẳng định những mục tiêu, quan điểm, chủ trương, giải pháp của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là việc thành lập Ban Chỉ đạo trực thuộc Bộ Chính trị do đồng chí Tổng Bí thư làm Trưởng ban là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế được thẳng thắn chỉ ra trong báo cáo, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ, rút ra bài học kinh nghiệm và thống nhất đề ra các biện pháp khắc phục nhằm tăng cường đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả cao trong thời gian tới… Ban Tổ chức hội nghị cũng đã tiến hành biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng./.