Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Trong 10 năm thực hiện Kết luận số 61về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương và các địa phương, các cấp ủy, chính quyền và Hội Nông dân các cấp đã làm tốt công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, hội viên nông dân về nội dung Kết luận và quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó, tạo sự đồng thuận cao, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị vào cuộc, góp phần giúp Hội Nông dân các cấp tham gia thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Tính từ năm 2010 đến nay, bình quân mỗi năm cả nước có trên 6,5 triệu hộ đăng ký, trong đó có trên 3,6 triệu hộ đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; trên 31 triệu lượt hội viên và nông dân được tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; trên 33 nghìn mô hình điểm trình diễn được triển khai hỗ trợ cho nông dân; các hội viên và nông dân cũng đã đóng góp trên 100 nghìn tỷ đồng, trên 47 triệu ngày công, hiến trên 424 triệu m2 đất, làm mới, sửa chữa, nâng cấp trên 293 nghìn km kênh mương nội đồng trong xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện Kết luận số 61 và Quyết định số 673. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo Đề án 61 Trung ương và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia ngay từ đầu trong việc xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục xây dựng và thực hiện Đề án xây dựng mẫu người nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Hội và giai cấp nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường…/.