Tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

Những năm qua quy chế dân chủ ở cơ sở được Sở Kế hoạch và Đầu tư đặc biệt quan tâm. Qua đó góp phần quan trọng để đơn vị đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, minh bạch trong công tác cán bộ; thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị và tổ chức liên quan, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai thông tin, minh bạch hoạt động của ngành; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến vai trò của người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân; việc thực hiện quy chế tại các đơn vị trực thuộc; kết quả việc tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan. Những trao đổi, đề xuất, kiến nghị của đơn vị sẽ được Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo theo quy định.