tinh uyrthais nguyen kiem tra viec thuc hien chuong trinh mtqg xay dung nong thon moi
Toàn cảnh buổi kiểm tra

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại buổi kiểm tra, với trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh, Đảng ủy Sở và Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo và chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để thực hiện tốt Chương trình xây dựng NTM, đạt nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, xây dựng NTM trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; sản xuất nông nghiệp có bước phát triển tích cực; đời sống, vật chất tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt; giá trị văn hóa được phát huy; an ninh, chính trị ổn định. Từ năm 2016 đến nay, đã huy động các nguồn lực được trên 27.500 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng NTM; có 88/143 xã đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ trên 61%, có 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, vượt mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chưa có nhiều xã NTM kiểu mẫu, chất lượng một số tiêu chí ở 1 số xã về đích chưa cao, nhiều địa phương chỉ tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng, chưa quan tâm đúng mức tới việc tổ chức phát triển sản xuất và bảo vệ môi trường,...

Trên cơ sở báo cáo của Sở, Đoàn kiểm tra đã trao đổi, đề nghị làm rõ một số nội dung trong quá trình thực hiện Chương trình xây dựng NTM như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Đảng ủy Sở và các bộ phận, đơn vị trực thuộc; những khó khăn, hạn chế và nhiệm vụ. giải pháp cụ thể trong thời gian tới; về công tác tuyên truyền duy trì và nâng cao Chương trình xây dựng NTM; việc tham mưu thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở;...

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thực hiện Chương trình xây dựng; đồng thời đề nghị Đảng ủy Sở tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng NTM; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của cán bộ và nhân dân; tiếp tục đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hiệu quả; tham mưu cho tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện chương trình;…Đối với các ý kiến trao đổi, đề xuất tại buổi kiểm tra, đồng chí đã tiếp thu và giao Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo Tỉnh ủy xem xét, giải quyết./.