tinh uy thai nguyen cho y kien ve cong tac to chuc can bo da ps
Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Kết luận 75 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện các thông báo của Tiểu Ban nhân sự Đại hội XIII về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện các bước giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự tham gia lần đầu Ủy viên dự khuyết đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, điều kiện quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, tại hội nghị, các đại biểu đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tái ứng cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đối với nguồn nhân sự của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu căn cứ vào các tiêu chuẩn đã được quy định để lựa chọn, giới thiệu các đồng chí tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng phải có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tiêu biểu về trí tuệ, không tham nhũng, quan liêu; đồng thời có tầm nhìn, trình độ để tham gia hoạch định đường lối, chính sách, góp phần xây dựng Ban Chấp hành Trung ương - cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội Đảng thật sự là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc.

Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho ý kiến, danh sách nhân sự tái cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và danh sách giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã được thông qua, xin ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Tại hội nghị, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm để thông qua danh sách giới thiệu nhân sự của tỉnh Thái Nguyên tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII./.