Xin chờ trong giây lát...

Tinh gọn bộ máy ngành Y tế: Giảm “lượng” để nâng “chất”

21/11/2020 15:53
Thời gian qua, ngành Y tế Thái Nguyên là một trong những ngành đi đầu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thực hiện sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Từ thực tế của việc làm này đã giảm nhiều đầu mối trong hệ thống cơ sở y tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.