Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hội nghị lần thứ 18 được tiến hành nhằm đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh 9 tháng, xác định mục tiêu, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Đồng thời thảo luận, cho ý kiến vào 28 nội dung về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác tổ chức cán bộ.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đối với các nội dung do Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các Ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản, đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý, trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến quyết định theo thẩm quyền và thực hiện các bước theo quy trình, quy định.

Về một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm trong thời gian tới, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị được phân công phụ trách, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nội dung; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác cán bộ, công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên cũng như chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; Tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Đánh giá việc thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới;Triển khai kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các Chỉ thị của Bộ Chính trị về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

Cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư theo quy định. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách gắn với siết chặt kỷ luật tài chính, ngân sách nhà nước; thúc đẩy thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả nguồn lực của nhà nước kết hợp huy động và lồng ghép với các nguồn vốn hợp pháp khác để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tổng kết công tác phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Chủ động làm tốt công tác dự báo tình hình, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh phục vụ sản xuất nông nghiệp và bảo đảm an toàn cho người dân.

Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; kịp thời hỗ trợ, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống người dân gặp rủi ro do thiên tai, dịch bệnh. Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19. Đồng thời, làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Kỳ họp chuyên đề, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến tổ chức trong tháng 10/2021.