Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH
Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình, Quyết định, Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành phát triển hiệu quả các lĩnh vực kinh tế - xã hội; tham mưu, ban hành gần 11 nghìn văn bản đi; xử lý gần 40 nghìn văn bản đến, tăng 18,5% so với năm 2019. Công tác tiếp công dân và tiếp nhận phân loại đơn thư đã được Văn phòng thực hiện đúng quy định với việc tiếp 1.190 lượt công dân...

Năm 2021, Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, trong đó đặc biệt chú trọng cải cách hành chính; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị nội bộ... tăng cường sức mạnh đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cũng trong ngày 17/1, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021. Theo đó sẽ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra và phấn đấu đạt Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chuyên môn đã được khen thưởng.