Tiếp tục tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp đảng viên vi phạm
Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2021, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị, triển khai chương trình, kế hoạch công tác, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với trên 1.600 tổ chức đảng và gần 800 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với trên 800 tổ chức đảng và 1.600 đảng viên; thi hành kỷ luật đối với 01 tổ chức đảng và 287 đảng viên. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 12 tổ chức đảng cấp dưới và 183 đảng viên theo Kết luận 1046 của Tổng Thanh tra Chính phủ; kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với trên 900 tổ chức đảng cấp dưới… Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiếp nhận và xử lý hơn 400 đơn thư, phản ánh của đảng viên và công dân; giải quyết tố cáo theo quy trình đối với 33 đảng viên. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra các cấp với tổ chức đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ngày càng chặt chẽ và linh hoạt.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến xung quanh kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm vừa qua, nhất là những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại; qua đó, kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã biếu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra các cấp, những đóng góp tích cực của ngành kiểm tra đảng đối với công tác xây dựng Đảng nói chung; đồng thời, nhấn mạnh, các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét hơn trong thực hiện kiểm tra, giám sát của Đảng; tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Ngay từ đầu năm, cần kịp thời xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng viên, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.