Tiếp tục tăng cường công tác tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2020, tình hình khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị tại trụ sở tiếp công dân tỉnh tăng trên 10%, số lượng đơn thư tăng trên 13% so với năm 2019. Ban Tiếp công dân tỉnh đã tổ chức tiếp trên 2.300 lượt công dân và gần 1.700 đơn. Ban cũng đã phân loại xử lý, theo dõi, đánh giá đơn thư kịp thời, chính xác với tỷ lệ xử lý đạt gần 99%; duy trì tốt việc phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương để tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tiếp công dân hiệu quả, đúng quy định; tổ chức tốt việc tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian qua của Ban Tiếp công dân tỉnh đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo cần phải tiếp tục được tăng cường; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; đồng thời cần nâng cao trình độ và rèn luyện kỹ năng tiếp công dân trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật./.