Tiếp tục phát huy vai trò Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã
Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

Trong giai đoạn 2020-2022, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã ký kết hợp đồng cho vay vốn ưu đãi với 380 dự án - phương án cho các HTX, Tổ hợp tác, thành viên các HTX, Tổ hợp tác trong tỉnh để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh với doanh số cho vay đạt trên 144 tỷ đồng. Tính đến hết năm 2022, dự nợ huy động vốn của Quỹ đạt 2,9 tỷ đồng và đã giải ngân 2,6 tỷ đồng. Thông qua việc huy động vốn góp phần tháo gỡ khó khăn và tăng cường nguồn lực về vốn cho Quỹ để hỗ trợ cho kinh tế tập thể, HTX, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu ngành nghề của các HTX, xây dựng nhiều HTX điển hình tiêu biểu, các HTX kiểu mới gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương.

Tại hội nghị, Đoàn giám sát đã đề nghị Liên minh HTX làm rõ một số nội dung như: Việc cân đối, xem xét chuyển vốn vay cho một số HTX mới; đánh giá về các HTX có hoạt động yếu kém và hướng xử lý dư nợ; rà soát nhu cầu vay vốn hàng năm đối với các HTX, đặc biệt là các HTX mới thành lập, đồng thời đánh giá thực trạng, hiệu quả của Quỹ.