Tiếp tục phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc
Năm 2021, MTTQ Việt Nam các cấp đã hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra

Năm 2021, MTTQ Việt Nam các cấp đã hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ đã đề ra. Đặc biệt trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ, MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, khắc phục khó khăn, vận động cứu trợ, giúp đỡ nhân dân.

Với chủ đề năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục nâng cao giám sát, phản biện xã hội; Đa dạng hóa cách thức để lắng nghe, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước; Đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế.