Tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên
Kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cũng như các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên tại Định Hóa.

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Định Hóa đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai đầy đủ đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Qua đó góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nền nếp trong sinh hoạt của nhiều tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm điểm, giám sát, kỷ luật đảng được chú trọng. Bên cạnh những kết quả đã đạt được còn một số hạn chế như: Việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 4 vào sinh hoạt chi bộ có lúc, có nơi còn mang tính hình thức; công tác kiểm điểm, nhận diện suy thoái trong cán bộ, đảng viên còn lúng túng, vai trò nêu gương của một số ít cán bộ, đảng viên, người đứng đầu còn chưa rõ nét…

Phát biểu kết luận tài buổi kiểm tra, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Định Hóa tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu; nghiêm túc trong tự phê bình và phê bình; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phát huy dân chủ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; việc kết nạp đảng viên mới cần chú ý đến chất lượng chứ không vì hoàn thành chỉ tiêu./.