Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về công tác Người Việt Nam ở nước ngoài.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nêu một số kết quả, tồn tại, hạn chế trong công tác người Việt Nam ở ở nước thời gian qua và một số điểm mới, đáng chú ý trong Kết luận 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 169 của Chính phủ.

Trong thời gian tới, công tác người Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục được triển khai toàn diện, mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là việc hỗ trợ để bà con có địa vị pháp lý vững chắc, phát triển kinh tế và đời sống, hòa nhập xã hội ở nước sở tại; nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân; tạo điều kiện để đồng bào giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc; làm tốt công tác thông tin tình hình trong nước, giúp đồng bào hướng về Tổ quốc, nhận thức và hành động phù hợp với lợi ích quốc gia, dân tộc./