Tiếp tục chú trọng cải cách hành chính
Điểm cầu tỉnh Thái Nguyên

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục xác định cải cách hành chính là một trong những thành tố cấu thành quan trọng của đột phá thể chế phát triển (một trong ba đột phá chiến lược), trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; chú trọng tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số… với quan điểm: lấy người dân, doanh nghiệp vừa là trung tâm, là chủ thể của cải cách hành chính.

Cải cách thủ tục hành chính trên cả nước trong thời gian qua đã có trên 3.800 dịch vụ công trực tuyến; cắt giảm được trên 1.700 quy định kinh doanh tại 143 văn bản quy phạm pháp luật... 100% doanh nghiệp đã sử dụng hoá đơn điện tử... Một số bộ, cơ quan thực hiện tốt việc rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh. Tuy nhiên, vấn đề cải cách thủ tục hành chính vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế, cần sớm khắc phục để nhanh chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay.

Đối với Thái Nguyên, xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ đột phá, thời gian qua, tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính. Hiện, Thái Nguyên đã cung cấp 100% thủ tục hành chính cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; tích hợp và cung cấp trên 1000 dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Với tinh thần đổi mới và ý thức trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ được giao, Thủ tướng tin tưởng, Hội nghị về thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp là Hội nghị của chung tay cải cách, quyết tâm hành động.