Tiếp tục bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới
Toàn cảnh hội nghị

Năm 2020, Ban Chỉ đạo về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Ban Chỉ đạo 35) tỉnh Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 135 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chú trọng công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác phòng, chống dịch COVID-19; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ những cách làm hay và kiến nghị các vấn đề còn tồn tại trong quá trình công tác nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35. Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị; tăng cường thông tin tích cực, kịp thời nhận diện, ngăn chặn, phản bác các thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh việc nêu cao tinh thần, trách nhiệm, đổi mới tư duy trong chỉ đạo, điều hành và tăng cường đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại các đơn vị, địa phương nhằm góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy sự phát triển toàn diện của tỉnh./.