Thời gian qua, Sở Kế hoạch và đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và hướng dẫn các sở, ngành, địa phương, đơn vị lập kế hoạch. Đồng thời báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua kế hoạch đầu tư công tại kỳ họp cuối năm.

Công tác xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, Sở đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh bố trí đủ vốn để trả nợ xây dựng cơ bản các dự án giai đoạn 2016-2020, trong đó giai đoạn 2016-2019 đã bố trí trả nợ 524 tỷ đồng...

Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn của đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn như: việc phân bổ đầu tư các dự án còn xảy ra hiện tượng dàn trải, chưa tập trung, làm giảm hiệu quả đầu tư từ ngân sách nhà nước; một số dự án đầu tư còn chậm tiến độ.

Tại buổi làm việc, Sở Kế hoạch - Đầu tư đã giải trình làm rõ nhiều nội dung liên quan tới việc thực hiện chức năng thanh, kiểm tra các dự án được đầu tư trên địa bàn; việc tham mưu cho UBND tỉnh để tổ chức triển khai và hướng dẫn các địa phương, sở ngành tổ chức đấu thầu qua mạng; nguyên nhân khiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn những năm gần đây có xu hướng giảm…

Đối với các đề xuất của Sở, Đoàn đã tiếp thu và là cơ sở để Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh trong thời gian tới./.