Thực hiện quy trình bổ sung Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thông qua Đề án nhân sự Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX với số lượng 15 đồng chí. Hội nghị đã tiến hành bầu đủ 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến thời điểm hiện tại, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 có 14 đồng chí, thiếu 01 đồng chí so với số lượng theo quy định. Căn cứ yêu cầu công tác cán bộ của tỉnh và xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất ban hành Kế hoạch về việc kiện toàn, bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện theo kế hoạch này, ngày 13/4/2022, Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức các hội nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng quy định. Tại các hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh đã tiến hành thảo luận kỹ lưỡng, biểu quyết thống nhất và đồng thuận rất cao giới thiệu đồng chí Bùi Văn Lương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên để bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Trên cơ sở tờ trình của Tỉnh ủy Thái Nguyên về nhân sự dự kiến giới thiệu để bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tổ chức Trung ương đã có Công văn nhất trí với đề nghị giới thiệu nhân sự để bầu tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần này được tổ chức để tiếp tục thực hiện quy trình bầu bổ sung nhân sự theo quy định. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần đồng thuận, đoàn kết, trách nhiệm, xem xét và tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận, thống nhất và tiến hành bỏ phiếu theo đúng đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.