Thông tin công tác tuyên giáo tháng 5
Hội nghị thông tin công tác Tuyên giáo tháng 5

Đây là những thông tin quan trọng, hữu ích để phục vụ tốt công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị cấp ủy các Chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc, các đồng chí cáo cáo viên và cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng bộ Khối tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa XIII; ý nghĩa, tầm quan trọng của các nội dung đã được Ban Chấp hành Trung ương thảo luận và thông qua; tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm 2021-2026; diễn biến, kết quả Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023); Tuyên truyền về Quy hoạch tổng thể Quốc gia và Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ triển khai các chương trình, dự án quan trọng, quy hoạch của tỉnh./.