Thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026
Toàn cảnh hội nghị

Dự kiến diễn ra cuối tháng 10, Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh khóa XIV sẽ xem xét, cho ý kiến vào trên 20 nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh trình. Trong đó, nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa tiền đề, định hướng phát triển KT-XH trong cả giai đoạn, như: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch điều chỉnh năm 2021; Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; Bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2021; Thông qua nội dung Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu nông nghiệp công nghệ cao; Đề nghị thành lập các phường thuộc Thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên; Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.

Để chuẩn bị các nội dung cho Kỳ họp theo kế hoạch, các Ban của HĐND tỉnh sẽ tổ chức thẩm tra trước khi Đảng đoàn HĐND tỉnh tổ chức hội nghị mở rộng để rà soát, thống nhất các nội dung.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu, thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thống nhất các nội dung Tờ trình, Dự thảo Nghị quyết dự kiến trình tại Kỳ họp sắp tới. Một số nội dung cần được rà soát, xem xét kỹ lưỡng đảm bảo tính chính xác về số liệu và cơ sở, căn cứ pháp lý.

Để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các ngành liên quan đề nghị phối hợp chặt chẽ với các Ban của HĐND tỉnh thực hiện các bước thẩm tra theo quy định.