Thống nhất ấn định đơn vị bầu cử, danh sách bầu cử
Toàn cảnh hội nghị

Căn cứ nguyên tắc chia đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của từng địa phương để tính số lượng đơn vị bầu cử; UBND tỉnh xây dựng phương án về số đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV, như sau: tổng số đại biểu được bầu là 66 đại biểu. Trong đó, số đại biểu thuộc cơ quan cấp tỉnh là 35 đại biểu, đại biểu ở địa phương là 31 đại biểu. Số đơn vị bầu cử là 27 đơn vị. Trong đó, 15 đơn vị bầu 2 đại biểu và 12 đơn vị bầu 3 đại biểu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ phương án sắp xếp các đơn vị bầu cử tại từng huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn, đảm bảo khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn của các địa phương. Cũng theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, đến ngày 7/2/2021, 9/9 huyện, thành phố, thị xã và 178/178 xã, phường, thị trấn trên địa bàn đã triển khai xong công tác bầu cử, thành lập xong Ủy ban bầu cử ở cấp mình, hoàn thành việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Theo đó, dự kiến số người được giới thiệu ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh là 149 người, số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện là 668 người, số người được giới thiệu ứng cử bầu đại biểu HĐND cấp các là 8.299 người. Đối với đại biểu Quốc hội khoá XIV, dự kiến số người được giới thiệu ứng cử là 25 người, trên tổng số 7 đại biểu được bầu. Hiện đang trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên cơ sở các ý kiến thống nhất tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh yêu cầu cơ quan thường trực rà soát lại các nội dung, số liệu, hoàn thiện các văn bản để trình Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành theo quy định.

Đối với các nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên tiến độ và chất lượng công việc theo Lịch công tác bầu cử; hoàn thành việc ấn định và công bố đơn vị bầu cử HĐND các cấp chậm nhất ngày 4/3/2021; thực hiện tiếp nhận hồ ứng cử theo quy định; thành lập Ban bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử chậm nhất ngày 14/3/2021 và đảm bảo các điều kiện và thời gian tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai và thứ ba theo quy định;niêm yết danh sách cử tri tại các khu vực bỏ phiếu; đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, đấu tranh chống các thông tin sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân đối với sự kiện chính trị trọng đại của địa phương và đất nước.