Sau đây là một số hình ảnh tại chốt kiểm dịch khu cách ly xã Trung Thành thị xã Phổ Yên:

Thị xã Phổ Yên nâng cao cấp độ phòng chống dịch covid – 19
Các chốt chặn đều có cán bộ trực chốt 24/24
Thị xã Phổ Yên nâng cao cấp độ phòng chống dịch covid – 19
Thị xã Phổ Yên nâng cao cấp độ phòng chống dịch covid – 19
Thị xã Phổ Yên nâng cao cấp độ phòng chống dịch covid – 19
Cá điểm trường và các của hàng trong địa bàn cách ly đã đóng của hoàn toàn
Thị xã Phổ Yên nâng cao cấp độ phòng chống dịch covid – 19
Thị xã Phổ Yên nâng cao cấp độ phòng chống dịch covid – 19
Thị xã Phổ Yên nâng cao cấp độ phòng chống dịch covid – 19
Người dân tiếp tế thức ăn và nhu yếu phẩm
Thị xã Phổ Yên nâng cao cấp độ phòng chống dịch covid – 19
Thị xã Phổ Yên nâng cao cấp độ phòng chống dịch covid – 19
Thị xã Phổ Yên nâng cao cấp độ phòng chống dịch covid – 19
Thị xã Phổ Yên nâng cao cấp độ phòng chống dịch covid – 19
Thị xã Phổ Yên nâng cao cấp độ phòng chống dịch covid – 19
Thị xã Phổ Yên nâng cao cấp độ phòng chống dịch covid – 19
Thị xã Phổ Yên nâng cao cấp độ phòng chống dịch covid – 19
Lãnh đạo thị xã Phổ yên đi kiểm tra và động viên các cán bộ trực chốt
Thị xã Phổ Yên nâng cao cấp độ phòng chống dịch covid – 19