Xin chờ trong giây lát...

Thi đua ái quốc

29/09/2020 15:15
72 năm về trước, Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời hiệu triệu của non sông, có sức lan tỏa sâu rộng, tạo động lực hình thành các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, góp phần đưa công cuộc “kháng chiến, kiến quốc” của toàn dân tộc đi đến thắng lợi hoàn toàn. Hơn 70 năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Người để thực hiện hiệu quả các phong trào và công tác thi đua, khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.