Thành phố Phổ Yên trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phổ Yên trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Đỗ Thị Chinh.

Ngôi nhà có diện tích 70m², tổng kinh phí xây dựng trên 260 triệu đồng. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Phổ Yên đã trích từ quỹ hỗ trợ người nghèo thành phố hỗ trợ cho gia đình số tiền 50 triệu đồng. Các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân địa phương phường Nam Tiến cũng đã quyên góp ủng hộ tiền và ngày công lao động giúp gia đình xây dựng căn nhà mới./.