Thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Dân tộc thực hiện thẩm tra đối với 8 nội dung chủ trì và 14 nội dung phối hợp đối với các báo cáo, tờ trình thuộc lĩnh vực gồm: nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài nguyên và môi trường, văn hóa thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo; lao động thương binh và xã hội; y tế, dân tộc, nông dân và khoa học công nghệ sẽ được UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV.

Cho ý kiến vào các nội dung thẩm tra, các đại biểu đều cho rằng việc xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết là rất cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Một số đại biểu đề nghị các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh cần làm rõ những giải pháp cụ thể trong việc bố trí nguồn lực ngân sách nhà nước, nhất là việc huy động thêm nguồn lực từ xã hội hóa để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện các dự án; các dự án đầu tư phải đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung của tỉnh.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan đã giải trình, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu.

Những ý kiến chưa được giải trình, làm rõ tại hội nghị, UBND tỉnh sẽ trả lời bằng văn bản và gửi đến các đại biểu trước ngày diễn ra Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV, dự kiến tổ chức từ ngày 10 đến 13/8/2021.