Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khoá XIV.
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Ban Văn hoá - Xã hội thực hiện thẩm tra đối với 24 nội dung chủ trì và phối hợp đối với các báo cáo, tờ trình thuộc lĩnh vực gồm: văn hóa thể thao và du lịch; giáo dục và đào tạo; lao động, thương bình và xã hội; y tế; nông nghiệp và phát triển nông thôn… sẽ được UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh.

Cho ý kiến vào các nội dung thẩm tra, các đại biểu đều cho rằng việc xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này là rất cần thiết, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Một số đại biểu đề nghị các cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh cần làm rõ căn cứ pháp lý; phối hợp với các cơ quan liên quan tính toán lại nguồn lực thực hiện cả giai đoạn cho phù hợp. Nhất là những giải pháp cụ thể trong việc bố trí nguồn lực ngân sách nhà nước để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện các dự án; việc hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa nhà văn hóa và hoàn thiện các thiết chế văn hóa thể thao phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn…

Trên cơ sở các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan đã giải trình, làm rõ một số nội dung theo yêu cầu. Những ý kiến chưa được giải trình, làm rõ tại hội nghị, UBND tỉnh sẽ trả lời bằng văn bản và gửi đến các đại biểu. Đại diện Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện báo cáo thẩm tra của Ban trình tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định./.