Thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận 17 nội dung của các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết gồm: Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2021-2026; nội quy kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIV; quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp cho một số đối tượng; công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao; chủ trương đầu tư một số dự án thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh; đầu tư xây dựng hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin; các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, đồng thời đề nghị cơ quan chuyên môn cần bổ sung và làm rõ một số vấn đề, như: Căn cứ pháp lý đối với quyết định chủ trương đầu tư các dự án; dự kiến kế hoạch bố trí nguồn vốn đầu tư; đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của các dự án sau khi được đầu tư xây dựng, đặc biệt là các giải pháp thực hiện trên các lĩnh vực của 6 tháng cuối năm.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng giải trình, làm rõ những nội dung đại biểu quan tâm, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh đã tiếp thu để nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo thẩm tra để trình kỳ họp theo quy định./.