Thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV
Ban Kinh tế - Ngân sách được Thường trực HĐND tỉnh phân công chủ trì thẩm tra 9 nội dung và phối hợp với các Ban HĐND tỉnh thẩm tra 7 nội dung.

Tại hội nghị, trên cơ sở dự thảo báo cáo thẩm tra và các ý kiến trao đổi, lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ngành chuyên môn đã giải trình, làm rõ một số nội dung, như: Báo cáo số nợ đọng xây dựng cơ bản đối với các dự án đầu tư công; làm rõ nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn ODA đạt thấp; kết quả triển khai thực hiện chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; khả năng bố trí vốn đối với một số dự án đầu tư công; đánh giá sự phù hợp của các dự án chuyển mục đích sử dụng đất đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch hiện có;…

Trên cơ sở các ý kiến, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới đây.