THẨM TRA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH TẠI KỲ HỌP THỨ 4, HĐND TỈNH KHÓA XIV
Toàn cảnh hội nghị.

Theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh, tại Kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XIV, Ban Pháp chế chủ trì thẩm tra 13 nội dung và Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì thẩm tra 08 nội dung các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Ngoài ra, các ban cũng thực hiện phối hợp thẩm tra nhiều nội dung khác.

Cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp sắp tới, các ban của HĐND tỉnh đã đề nghị cơ quan chuyên môn làm rõ thêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nguyên nhân các chỉ tiêu đạt và chưa đạt; Cơ sở pháp lý, căn cứ thực hiện, khả năng cân đối nguồn lực để thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động do thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh; Quy định hỗ trợ mức đống bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác; Quy định Hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn (2021-2030); Hỗ trợ kinh phí đối với các trường mần non, phổ thông công lập thuộc tỉnh; Chủ trương đầu tư Dự án đàu tư nhà Trung tâm sản xuất chương trình phát thanh truyền hình, Đài PT-TH tỉnh. Các ý kiến tham gia đóng góp sẽ được Ban Pháp chế và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra trình HĐND tỉnh tại kỳ họp sắp tới.