Tham gia ý kiến rà soát, bổ sung các quy định pháp luật
Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, ngày 27/4/2021, UBND tỉnh đã có công văn về việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây vướng mắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội. Trong đó tập trung vào việc rà soát, thống kê các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu đồng bộ, không còn phù hợp với thực tiễn trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trên cơ sở đó, các sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã khẩn trương rà soát, đề xuất 289 nội dung. Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp và tổ công tác của Văn phòng UBND tỉnh đã phối hợp rà soát, thống nhất đề xuất lựa chọn 51 nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định tại 16 luật, 21 nghị định và 7 thông tư.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ thêm một số kiến nghị về lĩnh vực đầu tư như: Chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là thành phần trong hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư; trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; việc phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký doanh nghiệp; các quy định về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; giảm thời gian lấy ý kiến đối với quy hoạch xây dựng; sửa đổi quy hoạch xây dựng vùng liên huyện và vùng huyện; bổ sung nội dung UBND cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng có phạm vi liên quan đến địa giới hành chính của 2 đơn vị cấp huyện trở lên; đề nghị điều chỉnh tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách; phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất. Cùng với đó là thống nhất ý kiến vào quy định của luật, nghị định về nhiều lĩnh vực khác.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đối với nội dung đã thảo luận và thống nhất sẽ ký duyệt để trình lên Trung ương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; đối với các nội dung còn lại đồng chí yêu cầu, Sở Tư pháp, tổ công tác và các ngành khẩn trương rà soát, tham mưu trong thời gian tiếp theo./.