Cụ thể nội dung như sau:

Thái Nguyên: Triển khai thí điểm cách ly y tế các trường hợp F1 tại nhà/nơi lưu trú